Hội Doanh Nhân trẻ Đà Nẵng thăm JobKey

Ngày 28/11/2019, Đoàn đại diện của Hội Doanh Nhân Trẻ Đà Nẵng đã đến thăm Công ty Cổ phần JOBKEY. Trong buổi trò chuyện, các thành viên của hội đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong kinh doanh. Về Công Ty Cổ Phần JobKey Trong không…
Xem thêm